top of page

Meeskondadele

Meeskonnale mõeldud koolituse peamine eesmärk on luua tugev, ühtne ja emotsionaalselt intelligentne meeskond, mis suudab tõhusalt suhelda, konflikte lahendada ja töötada koos ühise eesmärgi nimel. Sellised meeskonnad on võtmeks edukate ettevõtete taga, tagades kõrge sooritusvõime, positiivsuse ja pideva kasvu.

Toetan meeskonna sooritusvõime kasvu

Sooritusvõime on seotud produktiivsuse ja positiivsete tegurite tasemega. Iga meeskonna arengufaas annab võimaluse tõsta standardeid ning kvaliteeti.  Koolitusd pakuvad teadmiseid ja praktilisi tööriistu. Kui on teadmised, on võimalikud uued valikud. 

Emotsionaalne inteligentsus

Läbi EQ arendamise mõjutame motivatsiooni, empaatiat, koostööd, konfliktide juhtimist, loovust

Positiivsus

 Kommunikatsioon ja suhtlemine, usaldus, austus

erinevuste ja mitmekesisuse lubamine, ühendus, optimism

Produktiivsus

Eesmärk ja strateegia, juhtimine, vastutus, joonduminee, väljakutsete vastuvõtmine, otsustamine,  vahendid, ennetamine 

Millises arengufaasis on meeskond?

Meeskonna dünaamika ja arengufaasid on olulised meeskonna tõhusaks juhtimiseks ja selle liikmete arendamiseks. Juht, kes oskab märgata meeskonna dünaamikat ja arengufaasi, on võimeline pakkuma meeskonnale vajalikku tuge ning koolitusi. 

 

Meeskonna arenguetapid on tsüklilised ja meeskond võib olla samaaegselt erinevtes staadiumites. Keskendused oma meeskonna produktiivsusele ja positiivsusele, leiab juht alati parimad võimalused oma meeskonna koostöö ja arengu toetamiseks. Dünaamika ja arengufaas, kus meeskond parajasti on, mõjutab meeskonna tulemusi ning arengut.

 

Millises arengufaasis on meeskond?

Grupi faas (I faas):

Grupi liikmetele on omane see, et nad tegutsevad sõltumata teistest liikmetest ja on suhteliselt vähe informeeritud meeskonna probleemidest ja eesmärkidest. Grupp toimib lihtsate eesmärkide puhul, kuid kui keskkond ja eesmärgid muutuvad keerulisemaks on vajalik sooritusvõime kasvtamiseks meeskonnaliikmete võimete, oskuste koostööd ja sünergiat.

See faas pakub meile võimalust õppida suhtlema avatult ning arvestada erinevuste ja mitmekesisusega. Sobivamad koolitused on seotud usaldus, mitmekesisusete vastuvõtmise, eesmärkide seadmise ja väärtustega.  

Mängult meeskonna faas (II faas):

See on faas, milles paljud meeskonnad on ning tavapärane on ellujääämine ja iseenda identiteedi kaitsmine. 

See on faas milles puudub meeskonna tajumine koostöö ja meeskonnatöö mõiste. Olemas on küll ühine eesmärk, kuid peamine tegutsemine toimub isiklikest huvidest. Selles faasis on iseloomulikud erimeelsused, rahulolematus ja isiklike huvide põrkumine.

Iseloomulikud on staarid ja võimu jagunemine. Liikmete tähelepanu pälvivad pidevalt teiste tehtud ja tegemata asjad. Valdav on arvamused liikmete iseloomu, aususe või vastutusest kõrvale hiilimise ning domineerimiste kohta. Meeskonnas on ilusaid päevi ja raskemaid päevi. Ilusamatel hetkedel on valdavaks positiivsus ja raskematel hetkedel tuleb tegeleda kaebustega teiste meeskonna liikmete kohta. See faas võib muutuda meeskonnale hävitavaks ja vähendada motivatsiooni, kui lasta tal kontrolli alt väljuda. Selles faasis õpitakse tundma individuaalseid tööstiile ja seda, milline on üksteisega koostöö. Erimeelsused ja isiklikud kokkupõrked tuleb lahendada ja õpetada nende lahendamist, enne kui meeskond saab sellest etapist edasi liikuda. Rollid, toimetulek keeruliste persoonidega, vastutus, suhtlemine, konfliktide lahendamine, emotsioonide juhtimine, meeskonnatöö ja koostöö põhimõtete õppimine ning erinevuste ja mitmekesisuse arendamine toetavad sellest faasist väljumist. See on faas, mis saab luua aluse psühholoogiliselt turvalise keskkonna arengule.

Võimaluste meeskonna faas (III faas):

Võimaluste meeskonda iseloomustab kokkulepped ja kultuuri areng. „Mängu“ meeskonnast väljumine ehk erimeelsuste lahendamine on kergendus ning on loonud lähedust liikmete vahele. Areng parima meeskonnani eeldab tundlikkust ja ohutust ennast väljendada vabalt. Selles faasis hakatakse jõudma kokkulepetele ja vähenevad kaitsed. On tunda kokkuleppeid esialgsetes eesmärkides, töömeetodites, suhtlemises. See võimaldab neil end üksteisega mugavalt tunda, üksteise käike ette näha ja aimata, mida nad koos saavutada võiksid. See annab meeskonnale tervikuna rohkemaid tugevusi, usaldust ja usku. Side loob valmisoleku üksteiselt õppida ja saavutada kõrgemat tulemuslikkuse taset, mis oli sõna otseses mõttes võimatu eelnevate faaside juures. Ollakse teadlikum ja selgem ühisest eesmärgist. Selles faasis on meeskonnaliikmed valmis võtma vastutust ja neil on ambitsioon töötada meeskonna eesmärkide saavutamise nimel. Nad taluvad paremini üksteise kapriise. Nad aktsepteerivad teisi sellisena, nagu nad on ja pingutavad, et edasi liikuda. Kuna see faas on seotud rahu ja aktsepteerimisega, on selles vaja julgustada vastuoluliste ideede, mõtete ja tunnete avaldamist. Meeskonnaliikmed võivad kalduda konfliktide vältimisesse, et hoida kinni kokkulepitud väärtustest, mis omakorda võib aga viia meeskonna taandarengusse ehk „Mängu“ meeskonna faasi tagasi. Seega on oluline arendada lubamist ja erinevuste ja mitmekesisuse tähistamist. See faas on suurepärane loovuse arendamiseks, et seeläbi õppida turvaliselt lahendama erimeelsusi. Mida ausamalt ja julgemalt on võimalik suhelda seda suuremat kasu kokkuvõttes kõik saavad. Sisuliselt viib meeskonna emotsionaalse intelligentsuse arendamine loovuse ja voo seisundisse, mis teeb võimalikuks enneolematud tulemused.

 

Tõelise meeskonna faas (IV faas):

Meeskonnaliikmed on pädevad, autonoomsed ja saavad otsustusprotsessiga hakkama ilma järelevalveta. Pärast ühiste eesmärkide, töömeetodite ja suhtluse kehtestamist areneb meeskondadel välja oma kultuur. Tunnuseks on see, et meeskond on oma tähelepanu ehk jõu suunanud ühiste eesmärkide saavutamisele, saavutades sageli ootamatult kõrget edu. Nad visualiseerivad ühist tulevikku, motiveerivad üksteist, õpivad üksteiselt, lahendavad vaidlusi ja teevad oma tööd viisil, mis tugevdab kogu süsteemi. Just see on sünergia, mis varasemates faasides oli nähtamatu. Erinevad töötoad, mis toetavad loovust ja isiklikku ja meeskondlikku heaolu on suurepärane areng selles faasis olevatele meeskondadele. Meeskonna tahe panustada suuremalt vajab nüüd realiseerimist.

Erakordse meeskonna faas (V faas):

Kui meeskonnas kujuneb välja kultuur, mis põhineb aktsepteerimisel, inspireeritud tegevustel, õppimisel, saavad selle liikmed muuta oma võidud ja ebaõnnestumised pidevaks täiustamiseks. Meeskonnaliikmed tegutsevad oma loomulikus tugevuste tsoonis ja on valmis arendama endas unikaalseid oskuseid, mis suurendavad meeskonna võimekust veelgi. Liikmed leiutavad ja genereerivad uusi tööviise ja seeläbi kohanevad muutustes suurepäraselt. Võime muutuda ja leiutada võimaldab neil saavutada erakordseid tulemusi ja olla seeläbi erakordne meeskond. Toetades meeskonnaarengut, et nad saaksid panustada suuremasse heaolusse või isegi heategevusse täidab neid veelgi enam. Oma meeskonna arendamine on järjepidevuse ja kannatlikkuse väljakutse. Olud ja ümbritsev on pidevas muutumises. Oluline teadmine, et inimesed kannavad oskuseid ja võimeid õpetab väärtustama iga indiviidi unikaalsust ja unikaalsete inimeste sünergiat. Oskus juhtida jõudu on võime luua enneolematuid kogemusi. Kasulik on teada, et arenguetappe läbitakse mitmeid kordi ning vahel ollakse kahes faasis samaaegselt. Navigeerimine on teadvustamine. Teadvustamine loob valikud mida teha ja miks.

 

bottom of page